Нэвтрэх
Улсаа сонгоно уу: mn
Выберите язык: mn

Маркетингийн (үнийн) бодлого «Фитотрейд»

«Фитотрейд» ХХН-ийн 2019 оны маркетингийн (үнийн) бодлого.

1. Нийтлэг заалтууд.

Маркетингийн (үнийн) бодлого нь «Фитотрейд» хязгаарлагдмал хувьцаат нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг зохих зах зээлийн нөхцөл байдлын дагуу ба ОХУ-ын эрх зүйн тогтоомжтой нийцүүлж идэвхжүүлэх цогц арга хэмжээг зохион байгуулах үйл ажиллагааны чиглэлийн үндсэн баримт болно.

2. Маркетингийн (үнийн) бодлого

Маркетингийн (үнийн) бодлого нь Оросын Холбооны Улсын журам эрх зүйн актуудын шаардлагатай нийцэж зохиогдож бүтээгдсэн: 
 1. Оросын Холбооны Улсын Иргэний хууль;
 2. Оросын Холбооны Улсын Татварын хууль;
 3. «Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай» 07.02.1992-ны № 2300-1 ОХУ-ын хууль 

3. Маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилгууд.

Бүтээгдэхүүн борлуулах үеийн Нийгэмлэгийн Маркетингийн (үнийн) бодлогын үндсэн зориулалт нь дараах үйл ажиллагаануудын нөхцлийг бүрдүүлэх юм:
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн ашиг ололтын өсөлт;
 • ОХУ-ын тогтоогдсон хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу бүртгэлтэй ба худалдааны үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий шинэ хамтрагчид, Нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүний ширхэгийн худалдан авагч нарыг татах;
 • борлуулалтын газар зүйг тэлэх;
 • бүтээгдэхүүний өрсөлдөөний давуу талуудыг нээх.

4. Зорилгод хүрэх хэрэгслүүд.

«Фитотрейд» ХХН-ийн борлуулдаг бүтээгдэхүүн «Фитотрейд» ХХН-ийн бүтээгдэхүүний Прайс-хуудасны дагуу тодорхойлогдоно. 
«Фитотрейд» ХХН ОХУ-ын тогтоогдсон хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу бүртгэлтэй ба худалдааны үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий шинэ хамтрагчид, Нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүний ширхэгийн худалдан авагч нарын тоо хэмжээг өсгөх зорилт тавьж энэ нь «Фитотрейд» ХХН-ийн ашгийн өсөлтөд хүргэнэ.  
Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг идэвхжүүлэх цогц арга хэмжээг зохион бүтээх зорилгоор дараах чиглэлүүдийн дагуу маркетингийн анализ хийгддэг: 
 • борлуулалтын зах зээлийн статистик ба хандлагууд;
 • эрэлтийг тодорхойлох бодит хүчин зүйлс; 
 • хамтрагч ба худалдан авагчийн хүлээлт ба хэрэгцээ; 
 • өрсөлдөөнт бүтээгдэхүүний хөгжлийн хандлага. 
Борлуулалтын маркетингийн идэвхжүүлэх цогц арга хэмжээнүүд дараах зүйлсийг багтаана: 
 • хямдрал, бонус, маркетингийн явуулга ба арга хэмжээ нарыг багтаасан маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилгод хүрэхэд чиглэгдсэн хамтрагчид ба худалдан авагчдын эдийн засгийн идэвхжүүлэлт;
 • Нийгэмлэгийн маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилгод нийцэж тогтоогдож зарлагдсан шалгуурт тэнцсэн тохиолдолд хамтрагч нарт эдийн засгийн идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээнд хүрэх тэгш боломж олголт;
 • Нийгэмлэгийн маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилгод нийцэж тогтоогдож зарлагдсан шалгуурт тэнцсэн тохиолдолд худалдан авагч нарт эдийн засгийн идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээнд хүрэх тэгш боломж олголт.


  5. Хямдрал олгох нөхцлүүд.

I. Хамтрагчийн хямдрал. Нийгэмлэгийн хамтрагчаар ОХУ-ын тогтоогдсон хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэгдсэн, энэхүү маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилго ба шалгуурт нийцсэн худалдааны үйл ажиллагаа явуудах эрх бүхий этгээд болох боломжтой. 
Нийгэмлэгийн хамтрагч түүнтэй байгуулсан Гэрээний нөхцлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд бараа таталтын хэмжээ ба бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд оролцсон оролцооноос хамаарч Нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүний хямдрал хүртэнэ, гэвч Нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүний бөөний Прайс-хуудасны үнээс 20%-с ихгүй байна. 
II. Хамтрагчийн урамшуулал. ОХУ-ын тогтоогдсон хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэгдсэн, энэхүү маркетингийн (үнийн) бодлогын зорилго ба шалгуурт нийцсэн худалдааны үйл ажиллагаа явуудах эрх бүхий ба Нийгэмлэгтэй Гэрээ (Хэлэлцээр) байгуулсан хамтрагч нь шинэ хамтрагч ба/эсвэл худалдан авагч татах зорилгоор агентийн, маркетингийн, сурталчилгааны, зөвлөгөөний ба бусад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө урамшуулал хүртэх эрхтэй. Урамшуулал нь татаж оруулсан хамтрагч ба ширхэгийн худалдан авагчдын худалдан авсан бүтээгдэхүүний үр дүнгийн дагуу тэдний тоо хэмжээний тухай Нийгэмлэгийн цахилгаан системийн мэдээллийг үндэслэж тооцогддог бөгөөд Хамтрагчийн татаж оруулсан хамтрагч ба/эсвэл худалдан авагчдын бараа эргэлтээс тогтоогдсон хувь байна. 
Хамтрагчийн харилцан тооцоо нь харилцан үйл ажиллагааны боломжит аргуудын аль нэгийг үндэслэж явагдана, өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүний хямдрал ба урамшуулалын дүн хоорондоо нэмэгдэхгүй, хамтрагч нэг бол бүтээгдэхүүний ширхэгийн Прайс-хуудасны үнээс хямдарсан үнээр бараа худалда авах, эсвэл урамшуулал хүртэх эрхтэй. Хамтрагчийн урамшуулалын хэмжээ бүтээгдэхүүний зарлагдсан ширхэгийн үнийн 50 %-с дээш байж болохгүй бөгөөд бүтээгдэхүүний нийт хямдралын хэмжээнээс хамаарч тооцогдоно. 
III. В целях формирования положительных отзывов и распространения позитивной информации о продукции компании, а также в целях поощрения постоянных покупателей, ООО «Фитотрейд» объявляет Программу лояльности «Фитобюджет» (далее «Программа «Фитобюджет»), включающую следующий комплекс мер:
    1. «Фитотрейд» ХХН-ийн бүтээгдэхүүний худалдан авагчид хямдрал хүртэх эрхтэй, хямдралын хэмжээ нь Танин тодорхойлох дугаартай (ID) Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Карт руу тооцогдож орсон онооны хэмжээнээс хамаарна. Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Карт руу тооцогдож орсон онооны хэмжээ нь худалдаж авсан барааны нэр төрөл ба тоо хэмжээнээс хамаарна. Нэг онооны үнэ нь «Фитотрейд» ХХН-ийн Маркетингийн төлөвлөгөөг үндэслэж тооцогдоно. Хямдрал нь Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн тооцооны данс руу мөнгө шилжүүлж мөнгөн хэлбэртэй байж болно, эсвэл бүтээгдэхүүний тусгай үнэ тавигдаж болно. Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн худалдан авалт бүр «Фитотрейд» ХХН-ийн цахилгаан тооцооны системд тооцогдоно. 
    2. Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн карт нь phytorise.com хаягийн дагуу Интернет сүлжээнд байрлах сайт дээр эсвэл сайт дээр заасан хаягуудын дагуу байрлах Үйлчлүүлэгчийн Үйлчилгээний Төвүүүдэд бүртгүүлж Анкет бөглөхийг шаардана. Үйлчлүүлэгчийн Анкет бөглөсний дараа Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгч нь Танин тодорхойлох дугаартай (ID) Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Карт хүлээн авна, тэр карт руу худалдан авалтын дүнгээр оноо орж болно. 
Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Карт гэдэг нь «Фитотрейд» ХХН-ийн цахилгаан бүртгэлийн системд Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийг бүртгэсэн тэмдэглэл, тэнд Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгч бүрт худалдан авалт ба «Фитотөсөв» үнэнч хэрэглээний Хөтөлбөрт оролцсоны төлөө ноогдсон оноо харагдана. 
    3. «Фитотөсөв» Хөтөлбөрийн хүрээнд Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгч бүр худалдан авсан бүтээгдэхүүнд заагдсан ширхэгийн үнээс 5% хуримтлалын хямдрал хүртэнэ. Зарлагдсан ширхэгийн үнийн 10% хэмжээтэй хямдралыг 15 000 Бизнес оноо ба түүнээс дээш дүнгийн худалдан авалт хийсэн Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгч хүртэнэ. Зарлагдсан ширхэгийн үнийн 15% хэмжээтэй хямдралыг 50 000 Бизнес оноо ба түүнээс дээш дүнгийн худалдан авалт хийсэн Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгч хүртэнэ.
    4. Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Карт дахь бонус оноо нь бүтээдэхүүний зарлагдсан ширхэгийн үнээс 100% хүртэл хямдралтайгаар компанийг бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломж олгоно. 
Тусгай эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн «Фитотөсөв» үнэнч хэрэглээний Хөтөлбөрт оролцсоны үр дүнгийн бүх тооцоо нь тусгай цахилгаан тооцооны системийн тусламжтайгаар явагдана, түүний мэдээлэл нь цорын ганц зөв бөгөөд маргаангүй гэж тооцогдоно.

Энэхүү тушаалаар батлагдсан Маркетингийн (үнийн) бодлого нь 2019 оны 02 сарын «01»-с хүчин төгөлдөр болж 2019 оны 12 сарын «31» хүртэл үйлчилнэ. 

Баталгаажуулах код

Нууц үгээ оруулна уу


Бүртгэлийг баталгаажуулах

Подтверждение наставника

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались!

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

Оценка успешно отправлена

Нэвтрэх

Введите код, полученный в Telegram

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх

Баталгаажуулах код

Введите новый пароль

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх амжилттай болсон

Захидал амжилттай илгээгдсэн

Бидэнд асуулттай хандана уу!

Эсрэг дуудлага

* тэмдэглэсэн талбаруудыг бөглөх шаардлагатай

Нажмите на кнопку «Заказать звонок», вы соглашаетесь с Хувийн мэдээлэл боловсруулах дүрмийг зөвшөөрнө

Опрос о качестве обслуживания

Амжилт!

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Таны суурин газар

Бүтээгдэхүүний бэлэн байдал

Хотите стать Консультантом?

Захиалга цуцлах

Захиалгын төлбөр

Уведомить о наличии продукта

Бэлэн бараа байхгүй

Отправка ссылки на оплату

Захиалга хүлээн авч байна