Нэвтрэх
Улсаа сонгоно уу: mn
Выберите язык: mn

ЗӨВЛӨХИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ЗӨВЛӨХИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


FORISE GROUP-ийн зөвлөхийн ёс зүйн дүрэм бол FORISE GROUP-тай хамтран ажилладаг зөвлөх бүрийн дагаж мөрдөх ёстой дүрэм журам, хэм хэмжээ юм. Ёс зүйн дүрэм нь зөвхөн "үг үсэг" төдийгүй хуулийн үзэл санааг тусгасан болно.


Зөвлөх нь FORISE GROUP-ийн нүүр царай юм. Зөвлөхийн дүр төрх, мэргэжлийн ур чадвар, үг яриа, гадаад байдал, соёл, үнэнч шударга, дэг журамтай, хариуцлагатай чанар нь FORISE GROUP-ийн өндөр стандартад нийцэж байх ёстой.


Зөвлөх нь Компанийн нүүр царай байх төдийгүй FORISE GROUP-ийн үнэт зүйл, эрхэм зорилт, зорилгыг хэрэгжүүлдэг хүн юм.


Энэхүү дүрэм нь компанийн Зөвлөхүүд, болон тэдний спонсоруудын эрх ашгийг хамгаалан, FORISE GROUP-ийн тухай олон нийтийн дунд эерэг сэтгэгдлийг төрүүлж, түүнийг хамгаалах зорилготой.


Ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн аливаа тохиолдлыг баримтаар нотолсноор үр дагаврыг тооцно. Зөрчлийн баримтыг Ёс зүйн комисс тогтооно. Ёс зүйн комисс нь Зөвлөхүүд, FORISE GROUP-ийн ажилтнууд, мөн иргэд, байгууллагууд, түүнчлэн мэдээллийн систем болон цахим мэдээлэл зэрэг бусад эх сурвалжаар хандсан санал гомдол дээр үндэслэн авч үзнэ. Ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд сахилгын арга хэмжээг "Сахилгын арга хэмжээ авах" заалтын дагуу сануулга өгөхөөс зөвлөхийн бүртгэлээс хасах хүртэл арга хэмжээ авна.Ёс зүйн дүрмийн заалтууд 1. Зөвлөх нь хууль тогтоомж, FORISE GROUP-ийн бизнесийн үйл ажиллагааны дүрэм, энэхүү ёс зүйн дүрэм журам болон бусад бичиг баримтыг чанд дагаж мөрдөнө.
 2. Зөвлөх нь FORISE GROUP-ийн бусад зөвлөхүүдийн бүтцээс Зөвлөхүүдийг өөрийн бүтцэд татан оролцуулах, өөрийн бүтцийн дотор Зөвлөхүүдийг дахин бүртгэх эрхгүй.
 3. Зөвлөх нь FORISE GROUP-ийн нэр хүндийг эерэгээр бүрдүүлж, бүтээгдэхүүний тухай, Урамшууллын төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны нөхцөл болон FORISE GROUP-тэй холбоотой бусад асуудлын талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх ёстой. Зөвлөхүүдийг шинээр татахдаа болон худалдаа хийхдээ шударга бус, хууран мэхлэн төөрөгдүүлэх аргыг ашиглах ёсгүй. Зөвлөх нь Бүтээгдэхүүн, урамшууллын төлөвлөгөө, FORISE GROUP-тай хамтран ажиллах нөхцлийг танилцуулахдаа Зөвлөх нь зөвхөн FORISE GROUP-ийн албан ёсны бичиг баримтад тусгагдсан мэдээллийг гагцхүү удирдлага болгон, FORISE GROUP-ийн албан ёсоор мэдээлсэн орлогын төрөл, бүтээгдэхүүний шинж чанарын талаар танилцуулна. Зөвлөхүүдийн хувьд бүтээгдэхүүний сайн тал, бизнесийн ашгийг хэтрүүлэн танилцуулж болохгүй.
 4. Зөвлөх нь итгэлийг урвуулан ашиглах, Зөвлөхийн нас, хүйс, эрүүл мэндийн байдал, түүнчлэн тэдний орос хэлний хангалтгүй мэдлэгийг өөрийн ашиг сонирхолд урвуулан ашиглах ёсгүй.
 5. Зөвлөх нь бусад Зөвлөхүүдийн бизнесийн туршлагагүй байдлыг ойлгож, тэдэнд тусална.
 6. Зөвлөх нь ажил хэргийн ёс зүйг дагаж мөрдөн, хувийн амьдралын халдашгүй байдлыг хүндэтгэж, утас, мессенжер, олон нийтийн сүлжээ болон бусад харилцааны хэрэгслийг зөв хэлбэрээр ашиглан, зөвшөөрөгдсөн цагт холбоо барих ёстой.
 7. Зөвлөх нь боломжит Зөвлөхөд дарамт шахалт үзүүлэхээс зайлсхийж, Зөвлөхийн шаардлагаар бүтээгдэхүүн, бизнесийг танилцуулах ажиллагааг даруй зогсоож, өгсөн мэдээллийн ач холбогдол болон FORISE GROUP-тэй хамтран ажиллах талаар тэдний бие даан шийдвэр гаргах эрхийг нь хүндэтгэх ёстой.
 8. Зөвлөх нь Зөвлөхүүдийн хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгож, тэдний өргөдөл, гомдолд шуурхай хариу өгч, FORISE GROUP-ийн бичиг баримтад заасны дагуу бараа солилцох, буцаах журмыг удирдлага болгон дагаж мөрдөх ёстой.
 9. Зөвлөх нь бизнес хамтран эрхэлж буй хүмүүсийн эрх, ашиг сонирхлыг зөрчих, тэдний ашиг орлого олохыг нь хязгаарлах эрх байхгүй.
 10. Зөвлөх нь дангаараа эсвэл бусад Зөвлөхүүдтэй хуйвалдан Зөвлөхүүдийг албадан бүртгэхийг хориглоно. Урамшууллын төлөвлөгөө, сурталчилгааны хөтөлбөр, хямдралын сурталчилгааг урвуулан ашиглах, үүнд Зөвлөхүүдэд мэдэгдэхгүйгээр, тэдний зөвшөөрөлгүй бүртгэх, Зөвлөхүүдэд мэдэгдэхгүйгээр, тэдний зөвшөөрөлгүй өөр нэг спонсорын бүтцэд бүртгэх, өөрсдийн доод талын Зөвлөхүүдийн бүтцийг зохиомлоор бий болгох эсвэл, бүтэц дотор бараа эргэлтийг дахин хуваарилах гэх мэтийг хориглоно.
 11. Зөвлөх нь бусад бүтээгдэхүүнийг түгээх, үйлчилгээг хөгжүүлэх мөн сүлжээний маркетинг болон шууд борлуулалтын зарчмыг хэрэгжүүлдэг бусад Компанид элсүүлэхэд (цуварсан олон шаттай бүтцэд татан оролцуулах, эдгээр бүтцийн тусламжтай бараа, үйлчилгээг зарж урамшуулал авах гэх мэт) FORISE GROUP-ийн Зөвлөхүүдийг (өөрийн бүтцийн болон бусад Зөвлөхүүдийн бүтцээс) ашиглахыг хориглоно.
 12. Зөвлөх нь Компанийн үйл ажиллагааг бусад үйл ажиллагаатай хослуулах эрхтэй. «Элит менежер» болон түүнээс дээш зэрэглэлд хүрсэн Зөвлөх нь FORISE GROUP-тэй хамтран ажиллахдаа сүлжээний маркетинг, шууд борлуулалтын зарчмыг баримталдаг бусад компанитай хамтран ажиллахаас бусад тохиолдолд өөр үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй.


Сахилгын арга хэмжээЭнэхүү дүрмийн заалтыг зөрчигчдөд FORISE GROUP-ийн Зөвлөхийн бүртгэлийг тодорхой бус хугацаагаар цуцлах хүртэл сахилгын арга хэмжээ авна.

Сахилгын арга хэмжээг үүрэг хариуцлагатай уялдуулан (зөөлөнөөс хатуу арга хэмжээ хүртэл) авах бөгөөд тэдгээрийг дангаар нь болон хавсран хэрэглэж болно. Компани нь Дүрэм зөрчсөн байдал, учирсан хохирлын хэмжээнээс хамаарч сахилгын арга хэмжээ тогтоох эрхтэй.


 1. FORISE GROUP-ийн хувьд санхүү, компанийн нэр хүндэд нөлөөлөх болон бусад үр дагаварт хүргээгүй бага зэргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд анхааруулга (бичгээр болон/эсвэл аман хэлбэрээр) өгнө.
 2. Компанийн хямдралтай худалдаанд оролцуулахыг хориглох, шагнал, бэлэг олгохгүй байх.
 3. FORISE GROUP-ийн вэбсайт дахь Зөвлөхийн хувийн танхимд зохион байгуулалтын бүтцийн талаархи мэдээлэлд нэвтрэх эрхийг бүрэн буюу хэсэгчлэн хязгаарлах.
 4. Санхүүгийн арга хэмжээнүүд: Торгууль (Зөвлөхийн гаргасан хохирлыг хийсвэр данснаас хасах замаар) оноох, нэг буюу хэд хэдэн төрлийн урамшууллыг хасах, эргэн олголтын хөнгөлөлтийн хэмжээг бууруулж, үеийн урамшуулал олгохгүй байх, Зөвлөхийн хийсвэр дансыг хаах.
 5. Бүтцийг (Зөвлөхийн нэг болон хэд хэдэн салааг) дээд талын Спонсор буюу эсвэл аль нэгэн Спонсор уруу шилжүүлэх.
 6. Бүртгэлийг түр хаах, бүтээгдэхүүн худалдан авах, шинэ Зөвлөхүүдийг бүртгэх, хийсвэр данснаас мөнгө гаргах г.м. үйл ажиллагааг зогсоох.
 7. Дээд талын Спонсорт бүтцийг шилжүүлэн, гарсан урамшуулал, шагнал, бэлгийг тэглэн бүртгэлийг цуцлах (шинээр бүртгүүлэх эрхтэй, эсвэл шинээр бүртгүүлэх эрхгүйгээр).

Баталгаажуулах код

Нууц үгээ оруулна уу


Бүртгэлийг баталгаажуулах

Подтверждение наставника

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались!

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

Оценка успешно отправлена

Нэвтрэх

Введите код, полученный в Telegram

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх

Баталгаажуулах код

Введите новый пароль

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх амжилттай болсон

Захидал амжилттай илгээгдсэн

Бидэнд асуулттай хандана уу!

Эсрэг дуудлага

* тэмдэглэсэн талбаруудыг бөглөх шаардлагатай

Нажмите на кнопку «Заказать звонок», вы соглашаетесь с Хувийн мэдээлэл боловсруулах дүрмийг зөвшөөрнө

Опрос о качестве обслуживания

Амжилт!

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Таны суурин газар

Бүтээгдэхүүний бэлэн байдал

Хотите стать Консультантом?

Захиалга цуцлах

Захиалгын төлбөр

Уведомить о наличии продукта

Бэлэн бараа байхгүй

Отправка ссылки на оплату

Захиалга хүлээн авч байна