Нэвтрэх
Улсаа сонгоно уу: mn
Выберите язык: mn

FORISE БИЗНЕСИЙН ДҮРЭМ

Энэхүү FORISE бизнесийн дүрэм бол, FORISE-ийн бүх зөвлөхүүдийн заавал дагаж мөрдөх ёстой дүрэм, шаардлага, зарчмуудын багц юм. FORISE зөвлөхийн статус нь энэ дүрмийг болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөхийг илэрхийлнэ. Дүрмийг баталсан нь, FORISE түүнийг дагаж мөрдөх болно гэдгийг илэрхийлнэ.

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Энэ дүрэм нь FORISE-ийн дотоод баримт бичгээр зохицуулагдах бөгөөд Дүрмээс ба / эсвэл түүнтэй холбоотойгоор үүссэн, энэ дүрмээр тогтоосон журмаар зохицуулагдаагүй аливаа маргааныг FORISE-ийн эрх бүхий байгууллагууд шийдвэрлэнэ.

1.2. Хэрвээ энэ дүрмийн аль нэг заалтыг ямар нэгэн шалтгаанаар хууль бус, хүчин төгөлдөр бус ба / эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж үзвэл, тухайн заалтын хүчин төгөлдөр бус байгаа нь Дүрмийн үлдсэн бусад хэсгийн хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөхгүй.

1.3. FORISE нь энэхүү Дүрэмд хүссэн үедээ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Энэхүү дүрмийн өөрчлөлт, нэмэлтүүд нь FORISE-ийн интернет дэх албан ёсны вэбсайтад нийтлэгдсэн цагаас эхлээд хүчин төгөлдөр болно. Тухайн өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болсноос хойш Зөвлөхүүд бүтээгдэхүүн захиалж, FORISE-д үргэлжлүүлэн үйлчилгээ үзүүлсээр байвал тухайн өөрчлөлт, нэмэлтийг Зөвлөхүүд хүлээн зөвшөөрсөн гэж тооцно.

1.4. FORISE нь бүртгэх үед тэмдэглэгдсэн цахимаар эсвэл шуудангийн хаягаар Зөвлөхүүдэд анхааруулга, мэдэгдэл, цахим мэдэгдэл, захидал, түүний дотор хууль ёсны ач холбогдол бүхий захидал илгээх эрхтэй (дүрэм зөрчсөн, бүртгэлийг түдгэлзүүлсэн тухай, бүртгэлийг цуцлах тухай, FORISE-ийн баримт бичгийн тодорхой нөхцөл өөрчлөгдсөн тухай гэх мэт), бөгөөд бас мессеж ба push-мэдэгдэл илгээх эрхтэй байна. Бүртгүүлэх үед тэмдэглэгдсэн хаягаар илгээсэн тохиолдолд, илгээсэн өдрөөс хойшхи 3 (гурван) хоногийн дараагаас, эсвэл тухайн шуудангийн эсвэл зараачийн албаны тодорхойлсон, шуудан хүргэсэн огнооноос хойшхи 3 (гурван) хоногийн дараагаас Зөвлөхийг ямар ч мэдэгдлийг хүлээн авсан гэж үзнэ.

2. БҮРТГЭЛ

2.1. Зөвлөхийг бүртгэх ерөнхий заалтууд (К).

Зөвлөхийн статус нь FORISE бизнесийн дүрэм, Ёс зүйн дүрэм, тогтоосон журам, шаардлагыг болзолгүйгээр, бүрэн дагаж мөрдөнө гэсэн үг юм.

FORISE нь шалтгаан тайлбаргүйгээр Зөвлөхийг бүртгэхээс татгалзах эрхтэй. Татгалзсантай санал нийлэхгүй байвал нотлох баримтуудаа бичгээр гарган FORISE -ийн Ёс зүйн комисст өгч болно. 

"Зөвлөх" статусыг хадгалах нөхцөл нь бол, Шагнал урамшууллын төлөвлөгөө, Бизнесийн дүрэм, Ёс зүйн дүрэм болон FORISE-ийн бусад албан ёсны баримт бичигт заасан нөхцөл, журмыг биелүүлэх явдал юм. Бүртгүүлсний дараа, эдгээр баримт бичигтэй хувийн кабинетаас танилцаж болно. 

2.2. Зөвлөхийн бүртгэл.

Бүртгэлийн маягтыг бөглөж (Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд (ХҮТ) өөрийн биеэр эсвэл сайт дээр) “Зөвлөх болох” цонхонд тэмдэг (“зөвийн тэмдэг”) тавьснаар FORISE-ийн Зөвлөх болж болно. Үүний дараа Зөвлөх:

 • таних дугаартай (ID) болно;
 • Зөвлөхүүдэд зориулагдсан нөхцлөөр бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой;
 • FORISE-ийн Зөвлөхийн Хувийн кабинетад (ХК) нэвтрэх боломжтой;
 • өөрийн бүтэцдээ К-г бүртгэх боломжтой;
 • бүх төрлийн урамшуулал авах боломжтой (Шагнал урамшууллын төлөвлөгөөг биелүүлсэн тохиолдолд);
 • урамшуулал, сурталчилгааны хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой (урамшуулал, сурталчилгааны хөтөлбөрийн нөхцлийг биелүүлсэн тохиолдолд).

Зөвлөх биечлэн ба / эсвэл Спонсорын тусламжтайгаар Бүртгэлийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зөвлөхийн оролцоогүйгээр ба / эсвэл Зөвлөхөд мэдэгдэлгүй хийсэн бүртгэл хүчингүйд тооцогдох бөгөөд цуцлагдана.

2.3. Хувиараа бизнес эрхлэгч – Зөвлөхийн бүртгэл.

 • Зөвлөхийн стандарт бүртгэл.
 • Хувь хүнийг хувиараа бизнес эрхлэгчээр бүртгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг өгч, Гэрээнд гарын үсэг зурна.

Хувиараа бизнес эрхлэгч нь, FORISE-тай Гэрээ байгуулах зорилгоор батлах бичиг баримтуудыг өгч, FORISE-ийн зөвлөхөөр бүртгүүлж болно. FORISE ба хувиараа бизнес эрхлэгчдийн хоорондын харилцааг Гэрээ ба түүний хавсралтаар зохицуулна. Хувиараа бизнес эрхлэгчийн үйл ажиллагаа зогссон тохиолдолд Гэрээ цуцлагдаж, Зөвлөх нь FORISE-тай хувь хүний хувьд үргэлжлүүлэн хамтран ажиллана.

2.4. Бүртгэх явцад гаргасан алдааг засварлах.

 • Спонсор бүртгэх явцад алдаа гаргасан бол, Зөвлөх нь бүртгүүлсэн өдрөөс хойшхи ажлын 10 хоногийн дотор, гэхдээ төлбөр тооцоо хийх тухайн сар дуусахаас өмнө, гаргасан алдааг залруулж өгөхийг хүссэн өргөдлийг FORISE-д, Спонсорын өргөдөлтэй хамт хавсарган гаргаж өгөх эрхтэй. Гарган өгсөн баримт бичигт үндэслэн алдааг засаж залруулна. Компанийн имэйл хаяг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Холбоо барих хэсгээс харах боломжтой.
 • Бүртгүүлэх явцад холбоо барих мэдээлэл, овог нэр зэрэгт бичгийн алдаа гарсан бол, Зөвлөх нь эдгээр алдааг засаж залруулах эсвэл FORISE-д алдааг залруулахыг хүссэн өргөдөл бичиж ХК-д өөрийн биеэр аваачиж өгнө. Компанийн имэйл хаяг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Холбоо барих хэсгээс харах боломжтой.

Гэр бүлийн гишүүд тус тусдаа (бүртгүүлэх явцад хүн тус бүр өөрийн ID дугаартай болно) эсвэл хамтдаа (нэг ID дугаарыг олгоно) FORISE-ийн Зөвлөх болж болно. Тус тусдаа бүртгүүлэхэд (бүртгүүлэх явцад тус бүр өөрийн ID дугаартай болно) нэг нь нөгөөхийнхөө доор болон зэрэгцээ бүртгүүлэх боломжтой.

Гэр бүлийн бүртгэлд бол бүртгүүлэгчдийн тоо хоёроос илүүгүй байна. Тухайлбал: нөхөр – эхнэр, аав – охин, аав – хүү, ээж – хүү, ээж – охин. Хэрвээ гэр бүлийн гишүүд FORISE-ийн бизнесийг хамтран эрхлэхээр шийдсэн бол, гэр бүлийн хоёр гишүүнийг бүртгэлд бүртгэх бөгөөд эхнийх нь (бүртгэлийн хуудсанд орсон дарааллаар) FORISE-тэй харилцахдаа гэр бүлийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх болно. Гэр бүлийн хоёр дахь гишүүний өгөгдлийг гэр бүлийн гишүүний бүртгэлийн мэдээлэл болгон оруулна.

Хэрвээ хамтарсан бизнес эрхэлж буй зөвлөхүүд бизнесээ хуваахыг хүсэж байвал (жишээлбэл: гэр бүл салалтын үед), тэдний үүсгэсэн Зөвлөхүүдийн сүлжээ, түүний дагуух төлбөр, давуу талууд нь гэр бүлийн ашиг сонирхлыг FORISE-д төлөөлөн бүртгүүлсэн оролцогчид үлдэнэ. Тэд орлогын цаашдын хуваарилалт, FORISE бизнес эрхлэх нөхцлийг өөрсдөө бие даан тохиролцоно.

2.6. Зөвлөхийн бүртгэл, бизнесийг шилжүүлэх.

Хэрвээ Зөвлөх нь FORISE бизнесийг шилжүүлэх (зарах) шийдвэр гаргасан бол, шилжүүлэхийг (худалдахыг) зөвхөн Ёс зүйн комиссын зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ. Өөрийн бүртгэлийг шилжүүлэх хүсэлтэй Зөвлөхийн өргөдлийг хуанлийн 15 (арван таван) хоногийн дотор авч хэлэлцэх ба үр дүнгийн талаар Зөвлөхөд мэдэгдэнэ. FORISE нь Зөвлөхийн хүсэлтийг зөвшөөрөхөөс эсвэл бүртгэлийг өөр хүнд шилжүүлэхээс татгалзах эрхтэй. Татгалзсан тохиолдолд Зөвлөх нь бүртгэлээ шилжүүлэх тухай өргөдлийг FORISE-ийн ёс зүйн комисст дахин гаргах эрхтэй. Эцсийн татгалзсан тохиолдолд FORISE нь Зөвлөхийн бизнесийг түүний Спонсорт шилжүүлэх санал гаргах эрхтэй байна.

Зөвлөхийн бүртгэл, эрхийг өөр хүнд шилжүүлэх бол, Зөвлөх, түүний залгамжлагч ба FORISE-н хооронд зохих ёсны гэрээг байгуулна.

Зөвлөхийн мэргэшлийг шилжүүлэх эсвэл зарах боломжгүй. FORISE-ийн бизнес эрхлэгчийн өв залгамжлагч нь FORISE-ийн шаардлагын дагуу бие даан мэргэшил, давуу эрхийг олж авна.

Бизнесээ шилжүүлсэн (зарсан) Зөвлөх нь бүртгэлээ шилжүүлснээс хойшхи 12 (арван хоёр) сарын дараа (ямар ч Спонсорын доор) шинээр бүртгүүлэх боломжтой болно.

Хэрвээ Зөвлөх нь бизнесээ ойр дотны хамаатан садан, гэр бүлийн гишүүддээ (эхнэр, нөхөр, эцэг эх, хүүхдүүд, түүний дотор үрчилж авсан хүүхдүүд, ах, эгч, дүү, эмээ, өвөөдөө гэх мэт) шилжүүлэхээр шийдсэн бол шилжүүлгийг FORISE-ийн Ёс зүйн хорооны зөвшөөрлөөр хийж гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд Зөвлөхийн мэргэшил шилжүүлэгдэхгүй. FORISE-ийн бизнес эрхлэгчийн өв залгамжлагч нь FORISE -ийн шаардлагын дагуу мэргэшил, давуу эрхийг бие даан олж авна. Бизнесээ хамаатан садан, гэр бүлийн гишүүддээ шилжүүлсэн Зөвлөх нь, бүртгэлээ шилжүүлснээс хойшхи 12 (арван хоёр) сарын дараа (ямар ч Спонсорын доор) шинээр бүртгүүлэх боломжтой болно.

Зөвлөх нас барсан тохиолдолд, нас барсан өдрөөс хойшхи 6 (зургаан) сарын дотор FORISE-ийн Ёс зүйн хороонд ирүүлсэн өргөдлийн дагуу, FORISE-ийн бизнес нь дагалдах баримт бичгийн үндсэн дээр нас барсан хүний өв залгамжлагчид шилжинэ. Өв залгамжлагч байхгүй эсвэл 6 (зургаан) сарын дотор FORISE-ийн бизнесийг шилжүүлэх өргөдөл ирүүлээгүй тохиолдолд, Зөвлөхийн бүртгэлийг цуцалж, FORISE-ийн бизнесийг нас барсан Зөвлөхийн Спонсорт шилжүүлнэ.

Зөвлөхийг хариуцлага хүлээх чадваргүй гэж үзсэн тохиолдолд, хариуцлага хүлээх чадваргүй гэж тооцсон шүүхийн шийдвэр гарснаас хойшхи 6 (зургаан) сараас хэтрэхгүй хугацаанд, FORISE-ийн Ёс зүйн хороонд ирүүлсэн өргөдлийн дагуу FORISE-ийн бүртгэл, бизнесийг нотлох баримт бичгийн үндсэн дээр Зөвлөхийн хууль ёсны төлөөлөгчид (эцэг эх, асран хамгаалагч, асран хамгаалагч) шилжүүлнэ. Хууль ёсны төлөөлөгчийн өргөдөл ирүүлээгүй тохиолдолд, хариуцлага хүлээх чадваргүй Зөвлөхийн Спонсорт FORISE-ийн бизнесийг шилжүүлнэ.

3. FORISE ДАХЬ БҮРТГЭЛИЙГ ЦУЦЛАХ

3.1. Зөвлөхийн бүртгэлийг хүчингүй болгох.

Бүртгэлийг дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:

 • Зөвлөх холбогдох өргөдөл өгсөн. Компанийн имэйл хаяг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Холбоо барих хэсгээс авах боломжтой;
 • Зөвлөхийн Хувийн Хэмжээ (ХХ) нь дараалсан 12 (арван хоёр) сарын хугацаанд 0 (тэг) БО-той тэнцүү байсан;
 • Ёс зүйн хорооны холбогдох шийдвэрээр;
 • Дахин бүртгэл илэрсэн.

Бүртгэлийг өөр бусад үндэслэлээр хүчингүй болгохгүй.

Зөвлөхийн бүртгэл нь өргөдлийн дагуу дараагийн тооцооны хугацаа эхлэхэд дуусгавар болох боловч, өргөдөл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг сараас хэтрэхгүй байна. Хэрвээ заасан хугацаа дуусахаас өмнө өргөдлөө буцааж авсан бол, өргөдлийг ирүүлээгүй гэж үзэж бүртгэл хүчинтэй хэвээр үлдэнэ.

Хэрвээ Ёс зүйн хорооны шийдвэрээр бүртгэлийг цуцалсан бол, Зөвлөхтэй хамтын ажиллагааг цуцлах тухай мэдэгдлийг Зөвлөх болон түүний Спонсорын Хувийн кабинетад тэмдэглэгдсэн и-мэйлээр Зөвлөх ба түүний Спонсорт илгээнэ. Хувийн кабинетад (ХК) нэвтрэх эрхийг хаана.

Бүртгэл дуусгавар болсон тохиолдолд Зөвлөх нь FORISE-с ямар нэгэн төлбөр, нөхөн төлбөр шаардах эрхгүй.

3.2. FORISE дахь бүртгэл дуусгавар болсноос болж Зөвлөхүүдэд гарах үр дагавар.

FORISE дахь бүртгэл ямар нэгэн үндэслэлээр дуусгавар болсон тохиодолд, Зөвлөх дараахийг хийх үүрэгтэй:

 • FORISE-ийн Зөвлөх гэж өөрийгөө танилцуулахаа зогсоох;
 • FORISE-ийн Бизнесийн дүрэм, Гэрээ ба FORISE-ийн бусад баримт бичигт заасны дагуу FORISE-ийн Зөвлөхийн хувьд ямарваа үйл ажиллагаа явуулахаа зогсоох;
 • FORISE-ийн барааны тэмдэг, барааны марк, худалдааны нэр, эмблем, лого болон FORISE-гийн бусад оюуны өмчийг ашиглахаа зогсоох.

FORISE-ийн бүртгэлийг ямар нэгэн шалтгаанаар цуцалсны дараа, Зөвлөхийн виртуал дансанд хуримтлагдсан бүх шагналын оноог, нэхэгдээгүй тохиолдолд цуцална.

Зөвлөхийн бүртгэл дуусгавар болсон тохиолдолд, Зөвлөхийн бүтэц нь дээд шатны Спонсорт шилжинэ.

FORISE зөвлөхийн бүртгэлийг ямар нэгэн шалтгаанаар дуусгавар болгосон ба / эсвэл цуцалсан бөгөөд, Хувийн Кабинетийн хувьд шинээр бүртгүүлсэн тохиолдолд, түүнд ямар ч Спонсорын бүтцэд, тухайн ангиллын үйлчлүүлэгчдэд зориулан тогтоосон үнэ, нөхцлөөр FORISE-гийн бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчийн хувьд худалдан авах эрх нь хэвээр үлдэнэ.

3.3. Бүртгэлийг сэргээх / Зөвлөхийн хувьд FORISE-д шинээр бүртгүүлэх.

 • Бүртгэлийг хувийн өргөдлийн дагуу цуцалсны дараа, өмнөх бүртгэл дуусгавар болсноос хойшхи 12 (арван хоёр) сарын дараагаас эсвэл FORISE-ийн Ёс зүйн хорооны зохих зөвшөөрлөөр, аливаа Спонсорын бүтцэд FORISE-ийн зөвлөхөөр дахин бүртгүүлэх боломжтой.
 • 12 сар дараалан Хувийн Хэмжээ (ХХ) = 0 (тэг) БО байсны улмаас бүртгэлийг цуцалсны дараа өмнөх бүртгэл дуусгавар болсноос хойш, дараагийн сард аль ч Спонсорын бүтцэд FORISE-ийн зөвлөхөөр дахин бүртгүүлэх боломжтой.
 • Бүртгэлийг ёс зүйн хорооны шийдвэрээр цуцалсны дараа (энэхүү дүрэм, Ёс зүйн дүрэм, гэрээний үүргийг зөрчсөн) FORISE нь бүртгэлийг сэргээхээс татгалзах эсвэл бүртгүүлэхийг зөвшөөрөхгүй хугацааг зааж өгөх эрхтэй байна. Хэрвээ тэгээгүй бол, өмнөх бүртгэл дуусгавар болсноос хойшхи 12 (арван хоёр) сарын дараа аливаа Спонсорын бүтцэд FORISE-ийн зөвлөхөөр бүртгүүлэх боломжтой.

FORISE дахь Зөвлөхийн бүртгэлийг сэргээх / шинэ бүртгэлийг сунгахад:

 • Өмнө нь бий болгосон бүтэц, хаалттай зэрэглэлийг Зөвлөхөд буцаан олгохгүй;
 • Зөвлөхийн виртуал урамшууллын дансанд урамшууллын оноо тэгээс  эхлэн хуримтлагдана;
 • Сурталчилгааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэл тэгээс эхэлнэ.
   

4. СПОНСОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4.1. Спонсорын үүрэг.

Спонсор нь Зөвлөхүүдийн зөвшөөрлөөр, дэмжлэг үзүүлэх, туслалцаа үзүүлэх, сургалт явуулах үүрэгтэй. Хамгийн наад захын шаардлагатай арга хэмжээ бол, шинэ Зөвлөхөд биечлэн эсвэл алсаас мэдээлэл өгөх явдал юм.

 • компанийн вэбсайт болон Зөвлөхийн хувийн дансны тухай;
 • бүтээгдэхүүн худалдан авах аргын талаар;
 • Нөхөн олговрын төлөвлөгөө, Ёс зүйн дүрэм, Бизнесийн дүрмийн талаар;
 • Компанийн вебсайт ба Зөвлөхийн Хувийн кабинетийн талаар;
 • Бүтээгдэхүүн худалдан авах аргуудын талаар;
 • Шагнал урамшууллын төлөвлөгөө, Ёс зүйн дүрэм, Бизнесийн дүрмийн талаар.
   

Спонсорт, бусад Спонсор болон тэдний зөвлөхүүдийн ажилд хөндлөнгөөс оролцохыг хориглоно.

Спонсорт, өөрийн бүтцийн зөвлөхүүдэд төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.

Спонсорт, өөрийн бүтцэд бүртгүүлэхийг бусад бүтцийн зөвлөхүүдэд санал болгохыг хориглоно. Түүнчлэн, тэднийг Зөвлөх гэдгийг мэдсээр байж Спонсор болооч гэсэн Зөвлөхүүдийн саналыг хүлээн зөвшөөрөхийг хориглоно.

Спонсор нь FORISE-ийн дүрэм, бодлого, шаардлагыг Зөвлөхүүдэд мэдээлж, зөвлөхүүд тэдгээрийг нь дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянана. FORISE-ийн албан ёсны баримт бичгийн талаар нэгдмэл ойлголт өгнө. 

Зөвлөхийн Спонсорыг, Зөвлөх бүртгүүлэх явцад зааж өгнө эсвэл FORISE-ийн шийдвэрээр томилно. Спонсор нь эдгээр дүрэмд заасан бүх үүргийг биелүүлнэ.

Энэхүү Дүрэм ба / эсвэл FORISE-ийн бусад албан ёсны баримтуудад тогтоосон тохиолдлоос бусад тохиолдолд, нэг Спонсороос нөгөө Спонсорт Зөвлөхүүдийн бүтцийг шилжүүлэхийг хориглоно.

4.2. Дахин гарын үсэг зурах.

Бүтцийн халдашгүй дархан байдал – FORISE-ийн бизнесийн зохион байгуулалтын гол зарчим.

FORISE-д дахин гарын үсэг зурахыг хориглоно.

FORISE-д бүртгүүлсэн Зөвлөх нь хүчинтэй бүртгэлийг цуцлахгүйгээр нэг Спонсорт эсвэл өөр Спонсорт дахин бүртгүүлэх эрхгүй. Хүчинтэй бүртгэлийг цуцлахгүйгээр дахин бүртгүүлэх нь "дахин гарын үсэг зурах" гэж ангилагдана.

Дахин гарын үсэг зурсан тухай мэдэгдлийг, дахин гарын үсэг зурсан өдрөөс хойшхи  12 (арван хоёр) сарын дотор FORISE-ийн ёс зүйн хороонд бичгээр ирүүлж болно. Нэрлэгдсэн хугацаа өнгөрсний дараа ирүүлсэн өргөдлийг авч үзэхгүй. 

Дахин гарын үсэг зурсан нь тогтоогдсон тохиолдолд:

 • Дахин бүртгэлийг хүчингүйд тооцно;
 • FORISE-ийн санаачилгаар дахин бүртгэл цуцлагдана;
 • Дахин гарын үсэг зурахыг зөвшөөрсөн Зөвлөхийн бүтцийг түүний өмнөх Спонсорт шилжүүлнэ.

FORISE нь дахин гарын үсэг зурсан Зөвлөхийн бүртгэлийг түдгэлзүүлэх, цуцлах, торгууль ноогдуулах, FORISE-ийн Ёс зүйн хорооны шийдвэрээр бусад шийтгэлийг ноогдуулах эрхтэй. Дахин гарын үсэг зурсан бүх тохиолдлыг FORISE-ийн ёс зүйн хороо хянана.

4.3. Бүтэц дэх байршлыг өөрчлөх.

FORISE-д Спонсорыг өөрчлөхийг хориглоно.

Хэрвээ Зөвлөх нь ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийн Спонсортой хамтран ажиллах боломжгүй ба / эсвэл хүсэхгүй бол, тэрээр бүртгэлээ цуцлах хүсэлт гаргаж, дараа нь дахин бүртгүүлж болно. Түүний бүтэц нь хуучин Спонсорын бүтцэд хэвээр үлдэнэ.

Бүртгүүлэх явцдаа Спонсорыг сонгохдоо алдаа гаргасан бөгөөд, өөрийн бүтцээ хараахан үүсгээгүй байгаа тохиолдолд, шинэ зөвлөх (шинэ хүн) нь бүтэц дэх байршлаа өөрчлөх хүсэлтийг гаргаж болно. Энэ тохиолдолд Спонсорыг ажлын 7 (долоон) хоногийн дотор сольж болно.

Онцгой тохиолдолд, компани дараах нөхцлөөр, бүтцийг нь хадгалахын зэрэгцээ Спонсорыг өөрчлөхөд бэлэн байна:

 • Спонсороо өөрчлөхийг хүсэж буй Зөвлөхийн үндэслэл бүхий бичгэн өргөдөл;
 • Одоогийн Спонсорын (Зөвлөхийг “суллаж байгаа”) бичгэн зөвшөөрөл;
 • Шинэ Спонсорын бичгэн зөвшөөрөл (Зөвлөхийг "хүлээн авч байгаа");
 • Байгууллагын дээд Спонсорын (Компанийн тэргүүн эгнээний Зөвлөх). 

FORISE-ийн ёс зүйн комисс нь ирүүлсэн өргөдөлд үндэслэн Спонсорыг өөрчлөх тухай шийдвэрийг гаргаж, түүнийг компанийн ерөнхийлөгч батална.

Өргөдлийг ажлын 15 (арван таван) хоногт багтаан авч үзнэ. Бүтцэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулах тухай өргөдлийг хамгийн багадаа ажлын 30 (гучин) хоногийн дотор авч үзнэ.

Энэ онцгой тохиолдолд Спонсорыг зөвхөн нэг байгууллагын дотор (FORISE-ийн эхний эгнээний дээд Спонсор) өөрчилж болно.

Спонсорыг өөрчлөх үед Компанийн бизнесийн ашиг сонирхолыг харгалзан үзсэн нэмэлт нөхцлүүдийг дурьдаж болох бөгөөд шийдвэр хүчин төгөлдөр болмогц өмнө оролцогчид үүнийг бичгээр баталгаажуулах ёсой байдаг.

4.4. Спонсорын Forise-данснаас Зөвлөхийн Forise-данс руу урамшууллыг шилжүүлэх.

Спонсор нь бүтцийн хөгжлийг хурдасгахын тулд өөрийн шагналын мөнгөө өөрийн бүтэц дэх Зөвлөхүүдэд шилжүүлэх боломжтой. Шагналын мөнгийг шилжүүлэн авсан Зөвлөхүүд тэдгээр мөнгийг зөвхөн бүтээгдэхүүн худалдан авахад л зарцуулах боломжтой.

Зөвлөхүүд бас өөрийн шагналын мөнгөө өөрийн Спонсорт шилжүүлэх боломжтой. Шагналын мөнгийг хүлээн авсан Спонсорууд тэдгээр мөнгийг зөвхөн бүтээгдэхүүн худалдан авахад л зарцуулж болно.

Хүлээн авагчийн бүртгэлийн дугаар зөв эсэхийг нарийн шалгасны дараа шилжүүлгийг хийх ёстой. Буруу шилжүүлсэн тохиолдолд компани Талуудын зөвшөөрлөөр, мөнгийг  буцаахад туслалцаа үзүүлнэ. Хэрвээ хүлээн авагч буцаан олголтыг зөвшөөрөхгүй бол, Зөвлөхүүд бие даан тохиролцоонд хүрнэ.

Шагналыг зөвхөн нэг улсын дотор шилжүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлвэл, Спонсор ба Зөвлөх нь төлбөр тооцооны нэг валюттай байх ёстой.

5. ЗӨВЛӨХИЙН БИЕЭ АВЧ ЯВАХ ДҮРЭМ, ҮҮРЭГ

5.1. Зөвлөх нь FORISE-ийн бизнес явагдаж байгаа орнуудын хууль дүрмийг чандлан сахиж мөрдөх үүрэгтэй. Зөвлөх нь үйл ажиллагаандаа, FORISE-ийн ёс зүйн дүрмээр тодорхойлсон зарчим, FORISE-ийн албан ёсны баримт бичигт тусгагдсан Зөвлөхийн заавал дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг удирдлага болгох ёстой.

5.2. Зөвлөх нь FORISE-ийн албан хаагч, эрх бүхий төлөөлөгч эсвэл итгэмжлэгдсэн этгээд биш бөгөөд ямарваа үйл ажиллагааг өөрийн нэрийн өмнөөс, өөрийн ашиг сонирхолын төлөө хэрэгжүүлнэ.

5.3. FORISE-ийн Зөвлөхөөр бүртгүүлэх нь, тухайн хүн нь бизнес эрхлэгч гэж үзэж болох үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж байгааг илэрхийлэх болно. Ийм үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд, Хувиараа бизнес эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчээр бүртгүүлэх, төлөх ёстой бүх татвар, хураамжийн тооцоо, төлбөрийн хариуцлагыг Зөвлөх хүлээнэ. Хэрэв Зөвлөх нь байнгын ашиг олж авах зорилгоор FORISE үйлчилгээг үзүүлж байвал, бизнес эрхлэх үйл ажиллагаагаа хуульд заасан журмын дагуу бүртгүүлж, тухайн бүртгэлийг баталгаажуулсан баримт бичгийг FORISE-д ирүүлэх, мөн FORISE-тай гэрээт харилцаа тогтоох үүрэгтэй.

5.4. Зөвлөх нь FORISE-ийн бизнесийн давуу тал болон, борлуулж байгаа FORISE-ийн бүтээгдэхүүний талаарх бүрэн дүүрэн, үнэн зөв мэдээллийг үргэлж өгч байж үүрэгтэй. Зөвлөх нь FORISE-ийн урьдчилсан бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр, FORISE бизнесийг зохион байгуулах, FORISE-тай өөрийн хамтран ажиллаж байгаа талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд (СМИ) ярилцлага эсвэл тайлбар өгөх, хэвлэх мэдээллийн хэрэгслийн зохион байгуулж буй Зөвлөх ба FORISE-ийн хамтын ажиллагаа сэдэвтэй аливаа арга хэмжээнд оролцох зэрэг эрхгүй ба, FORISE бизнесийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй уулзалт, танилцуулга, арга хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төлөөлөгчдийг урьж оролцуулах эрхгүй болно.

5.5. Хэрэв Зөвлөх нь FORISE-ийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавартай байж болохуйц мэтгэлцээн, үйл явдалд хууль ёсоор болон хууль бусаар оролцсон бол, тэрээр энэ тухайгаа өөрт байгаа ямарваа хэлбэрээр FORISE-д нэн даруй мэдэгдэх ёстой.

5.6. Зөвлөх нь шинэ Зөвлөхүүдийг татах, FORISE-ийн бүтээгдэхүүн болон бизнесээ танилцуулах зэрэгтээ FORISE-ийн албан ёсны баримт бичигт заасан мэдээллийг чандлан дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Хэрвээ тухайн хэмжээ, давтамж нь FORISE-гийн санал болгож буй  аливаа хөтөлбөрт хамрагдах нөхцөлд хүрээгүй бол, энэ тухайг Зөвлөх нь заавал мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд Зөвлөх нь өөрийн Зөвлөхүүддээ заавал худалдан авах хэмжээ ба давтамжийг тодорхойлох эрхгүй.

5.7. FORISE-ийн гишүүн болсон олон нийтийн байгууллагаас бусад шашин, улс төр, арилжааны болон олон нийтийн байгууллагын тухай уран зохиол болон бусад материалыг тараах зорилгоор Зөвлөхүүдийн сүлжээг ашиглахыг Зөвлөхүүдэд хориглоно. FORISE бизнесийн хүрээнд хийх уулзалт, танилцуулга, арга хэмжээ нь FORISE бизнестэй шууд холбоогүй хувийн итгэл үнэмшлээ илэрхийлэх, өөр бусад  байгууллага, компани, үйл явдал, хувь хүнийг сурталчлахад ашиглагдах ёсгүй.

5.8. FORISE-ийн Шагнал урамшууллын төлөвлөгөөг хувийн зорилгоор ашиглахад чиглэгдсэн аливаа үйлдэл хийхийг, түүний дотор FORISE-тай хамтран ажилласны үр ашиг, шагнал урамшуулал, давуу талыг үндэслэлгүйгээр олж авах зорилгоор хиймэл бүтэц бий болгохыг Зөвлөхөд хориглоно. Дээр дурьдсан аливаа үйлдлийг хийсэн нь Зөвлөхийн FORISE дахь бүртгэлийг цуцлах, түүнтэй байгуулсан агентын гэрээг цуцлах маргашгүй үндэслэл болно.

5.9. Хэрэв Зөвлөх нь, зөвлөмжийн ижил төстэй систем дээр үндэслэгдсэн хоёр ба түүнээс дээш бизнест нэгэн зэрэг оролцож байгаа бол, FORISE нь өөрийн боломж, хэтийн төлөвийг бодитой үнэлэхийг зөвлөж байгаа бөгөөд, ингэснээр FORISE-ийн давуу талуудыг үнэлж шийдвэр гаргах боломжийг олгоно. Зөвлөх нь ELITE MANAGER-ийн мэргэшлийг олж авахаас өмнө шийдвэрээ гаргах ёстой.

5.10. Зөвлөх нь нутаг дэвсгэрийн нөлөөллийн хүрээг хуваах талаар бусад зөвлөхүүдтэй зөвшилцөх эрхгүй. Зөвлөх бүр FORISE-ийн албан ёсны эрхтэй улс орнуудын аль нутаг дэвсгэр дээр нь үйл ажиллагаа явуулахаа бие даан шийднэ.

Хэрэв Зөвлөх нь FORISE-ийн албан ёсны эрхтэй улсаас гадуур FORISE бизнес эрхлэхээр төлөвлөж байгаа бол, тэрээр өөрийн санааныхаа талаар FORISE-д урьдчилан мэдэгдэх ёстой. FORISE албан ёсны эрхтэй улсуудаас гадуур хийдэх FORISE-ийн бизнесийн хувьд энэхүү дүрмийн 8-р бүлэгт заасан дүрмийг мөрдөнө.

5.11. Зөвлөхүүд FORISE-ийн тогтоосон Биеэ авч явах дүрмийг чанд мөрдөх ёстой. FORISE-ийн Биеэ авч явах дүрмийг зөрчсөн нь Зөвлөхийн FORISE дахь бүртгэлийг түдгэлзүүлэх эсвэл цуцлахад хүргэж болзошгүй. Аль ч Зөвлөх нь өөр бусад Зөвлөхүүд эдгээр дүрмүүд, Ёс зүйн дүрэм, бусад заавал дагаж мөрдөх ёстой дүрэм журмын шаардлагыг зөрчсөн тухайг FORISE-д мэдээлэх үүрэгтэй. Боломжтой бол Зөвлөх нь ийм зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эсвэл FORISE-ийн болон Зөвлөхүүдийн бизнест үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах ёстой.

5.12. Уулзалт, танилцуулга, сургалтын үеэр (онлайн болон офлайн) Зөвлөх нь гадаад байдалдаа (хувцаслалт, гутал, үс засалт, дагалдах хэрэгсэл) анхаарч бизнесийн хэв маягийг дагаж мөрдөхийг хичээх ёстой. ELITE MANAGER болон түүнээс дээш зэрэгтэй Зөвлөхүүд энэхүү шаардлагыг заавал биелүүлэх ёстой.

5.13. FORISE-ийн Зөвлөхөд дараахийг хориглоно:

 • FORISE-ийн Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвүүд (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэгүүд (ПВЗ)-ийн нутаг дэвсгэр дээр бусад компаниудын бараа, үйлчилгээг зарах, сурталчлах;
 • Эмнэлэгийн үйлчилгээ үзүүлж буй мэт сэтгэгдэл төрүүлэх (эмнэлэгийн халаад өмсөх, эрүүл мэндийг оношлох, эмчлэх-эрүүлжүүлэх үйлдэл хийх, эмнэлэгийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглах, өвчин, эмийн бэлдмэлийн талаар зөвлөгөө өгөх, зөвхөн FORISE бүтээгдэхүүнээр эмчилсэн амжилттай тохиолдлуудыг иш татах гэх мэт);
 • Бусад Зөвлөхүүдийн Зөвлөхүүдтэй холбоо барихдаа, тэдний Спонсорын санал болгосон бүтээгдэхүүн ашиглах хөтөлбөрт эсвэл бизнес үүсгэх хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах;
 • Өөр бусад Зөвлөхийн бүтцийн гишүүдийн нэр хүнд, тэдний харилцааны уур амьсгалд сөргөөр нөлөөлөх аливаа цуу яриаг;
 • Өөр бусад Спонсорын Зөвлөх нь, түүнийг ажилд уриагүй Спонсорын бүтцэд бүртгэгдэхэд хүргэх аливаа аргыг хэрэглэх;
 • FORISE-ийн ажилтнуудтай болон бусад Зөвлөхүүдтэй буруу харьцах (доромжлох, бүдүүлэг, биеэ барихгүй байх, хараалын үг хэлэх гэх мэт);
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ), Захиалга олгох цэг (ПВЗ), интернет дэлгүүр, FORISE-ийн лавлах утасны ажилтнуудаас ажлын үүрэгт нь хамааралгүй арга хэмжээ авахыг шаардах;
 • Олон нийтийн дэг журмыг зөрчих (чанга ярих, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэг (ПВЗ)-ийн нутаг дэвсгэрт архидан согтуурах, согтуу байх, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэг (ПВЗ)-ийн зочидтой эсвэл ажилчидтай харилцахдаа биеийн хүч хэрэглэх гэх мэт);
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэг (ПВЗ)-ийн нутаг дэвсгэр дээр (ХҮТ ба ПВЗ-д болон ХҮТ ба ПВЗ-ийн цонх, хаалганаас 5 (таван) метрийн дотор) хоол хүнс (FORISE бүтээгдэхүүнээс бусад) идэх, тамхи татах, согтууруулах ундаа, мансууруулах болон хорт бодис хэрэглэх;
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ)-ийн ажилтнуудын Зөвлөхүүдэд үйлчлэх үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох.

5.14. Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ)-ийн нутаг дэвсгэр дээр, хурлын танхим эсвэл уулзалтын өрөө гэх мэт газарт Үйлчлүүлэгчидтэй хийх уулзалт, сургалт, танилцуулгыг зохион байгуулахыг Зөвлөхүүдэд зөвлөж байна.

5.15. Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэг (ПВЗ) нь FORISE-ийн нутаг дэвсгэр бөгөөд бүх Зөвлөхүүдэд ижил боломжийг олгоно. Бүх Зөвлөхүүд Биеэ авч явах дүрмийг заавал дагаж мөрдөх ёстой.

6. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАХ

6.1. Зөвлөхүүдийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх, худалдах эрх, үүрэг.

Зөвлөхүүд нь FORISE бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, шинэ зөвлөхүүдийг FORISE-д татах үүрэг хүлээнэ.

Хэрвээ одоогийн хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжид харшлахгүй бол FORISE-ийн Зөвлөхүүд худалдаж авсан FORISE-ийн бүтээгдэхүүнээ өөрийн нэрийн өмнөөс зарах эрхтэй. Борлуулахдаа Зөвлөх нь бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсынхаа хууль тогтоомж, FORISE-ийн тогтоосон дүрмийг чанд мөрдөх ёстой. Борлуулж буй  бүтээгдэхүүний үнэ нь FORISE-ийн хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтын үнээс доогуур байх ёсгүй бөгөөд хуулиар зөвшөөрөгдсөн, FORISE бүтээгдэхүүнийг борлуулах худалдааны платформыг (суурин, хөдөлгөөнт, интернет) ашиглахдаа хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтын үнээр 10% ба түүнээс дээш хувиар өндөр үнээр борлуулна.

6.2. Хүнсний биологийн идэвхит нэмэлтийг (БАД) сурталчлах онцлог.

FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд, БАД нь эмийн бэлдмэл ба / эсвэл эмчилгээний шинж чанартай гэсэн сэтгэгдэл төрүүлэхийг хориглоно.

FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд, зөвхөн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэн эмчилсэн тодорхой тохиолдлуудыг иш татахыг хориглоно.

FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд, үйлчлүүлэгчдийг эрүүл хоол хүнснээс татгалзахыг уриалахыг хориглоно.

Зөвлөх нь бүтээгдэхүүнийг боломжит Зөвлөхүүдэд санал болгох тохиолдолд, хувиараа бизнес эрхлэгчээр бүртгүүлсэн Зөвлөх бүтээгдэхүүнээ өөрийн үйлчлүүлэгчдэд зарах тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг FORISE-ийн санал болгосон үнээр борлуулах үүрэгтэй.

Зөвлөх нь ямар ч тохиолдолд, өөрийн Зөвлөхүүдээр борлуулуулах зориулалттай бүтээгдэхүүнийг дахин савлах эрхгүй, FORISE-ийн өгсөн сав баглаа боодол, ашиглах зөвлөмжийг өөрчлөх эрхгүй.

Зөвлөхөд, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүн борлуулах тухай хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэхгүй нээлттэй зах, үзэсгэлэн худалдаа, гудамжны лангуу болон бусад ижил төстэй газруудад бүтээгдэхүүн зарахыг хориглоно.

Зөвлөх нь үйл ажиллагаа явуулж буй улсынхаа хууль тогтоомжийн шаардлага, түүнчлэн борлуулалтын цэгийн дизайнд тавигддаг FORISE-ийн шаардлагыг баримталж, төрөлжсөн худалдааны цэгүүдэд FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг худалдах гэрээ байгуулах зорилгоор FORISE-д хандах эрхтэй.

Зөвлөхөд, FORISE-ийн зар сурталчилгааны материалыг ашиглан нээлттэй зах, яармаг, гудамжны лангуун дээр болон бусад ижил төстэй газруудад бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, танилцуулах, санал болгохыг хориглохгүй. Энэ тохиолдолд,  бүтээгдэхүүнийг танилцуулах газрын дизайн нь FORISE-ийн шаардлагад хатуу нийцсэн байх ёстой.

6.3. “FORISE Life” Даатгалын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх онцлог.

FORISE нь “СК “Ренессанс Жизнь” ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээн дэх даатгалын төлөөлөгч юм. “FORISE Life” даатгалын хөтөлбөрийг худалдан авч буй Зөвлөхүүд нь даатгуулагчид болон, даатгалын “Ренессанс Жизнь” компанитай шууд гэрээ байгуулдаг. FORISE компани нь даатгалын гэрээ байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

“FORISE Life” даатгалын хөтөлбөрийг худалдан авч буй Зөвлөх нь нас барсан, тодорхой насанд хүрсэн, тодорхой хугацаанд амьд үлдсэний, эсвэл өөр бусад тохиолдол үүссэний (ослын даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, даатгагчийн хөрөнгө оруулалтын орлогод даатгуулагчийн оролцоотой амь насны даатгал)  даатгагчийн орлого) даатгалыг авна.

FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд даатгалын төлөөлөгч мэт сэтгэгдэл төрүүлэхийг хориглоно.

6.4. Зар сурталчилгаа ба маркетингийн материалууд.

FORISE нь Зөвлөхөд, FORISE-ийн вэбсайт дээр байршуулсан, татаж авах боломжтой эсвэл Зөвлөхөд ашиглагдах зориулалттай гэж тодорхой тэмдэглэгдсэн маркетингийн, зар сурталчилгааны материалыг ашиглах боломжийг олгоно.

Зөвлөх нь, FORISE-с олгосон өөрчлөлт хийх урьдчилсан бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр, өгөгдсөн материалд (танилцуулга, загвар, аудио, видео материал гэх мэт) өөрчлөлт оруулах эрхгүй. Агуулга нь FORISE-ийн албан ёсны мэдээлэл, баримт бичигт бүрэн нийцэж, зар сурталчилгааны хууль тогтоомжид нийцэж, FORISE болон гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан эрхийг зөрчөөгүй тохиолдолд Зөвлөх өөрийн материалыг боловсруулж болно.

Зөвлөх нь, зар сурталчилгаа тараах, түүнчлэн тэмдэг, заагч, сурталчилгааны тавиур ба бусад суурин болон хөдөлгөөнт объект дээр мэдээллийг байршуулахдаа, зар сурталчилгааны тухай хууль тогтоомжийн шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээхээс гадна, шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг өөрийн хүчээр ба өөрийн зардлаар авна.

Зөвлөхийн зар сурталчилгааны материалд, эдгээр зар сурталчилгааны материал нь бие даасан FORISE-ийн Зөвлөхийнх гэдгийг тодорхой зааж өгсөн байх ёстой.

7. FORISE-ИЙН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ИНТЕРНЕТЭД БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

7.1. Интернетийн хэрэгсэл, нөөцийг ашиглан бизнес эрхэлдэг FORISE-н зөвлөхүүд нь интернет дэх зар сурталчилгааны тухай, мэдээлэл, хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай болон, бусад холбоотой хууль тогтоомжийн шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой. FORISE нь Зөвлөх бүрийг FORISE-ийн албан ёсны вэбсайт дахь лавлах линкээр хангана. Forise-ийн хамтрагч болох.

7.2. FORISE-ийн зөвлөхүүд нь өөрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох, мөн FORISE бүтээгдэхүүн, бизнесийн боломжуудын талаар санал бодлоо хуваалцах хувийн сайт үүсгэж болно. Ингэхдээ сайтуудын гадаад төрх байдал, агуулга нь тэднийг FORISE-ийн албан ёсны сайт биш гэдгийг тодорхой харуулах ёстой. Сайтын эзэмшигчийн нэр, холбоо барих мэдээллийг дурьдахаас гадна, иш татахдаа албан ёсны эх сурвалжийн холбогдох линкүүдийг заавал дурьдана.

7.3. FORISE-ийн зөвлөхүүдэд, сайтын домен / дэд домен, аппликейшн, блогын хаяг, нийгмийн сүлжээний хуудасны хаягт (жишээ нь Фейсбуук, ВКонтакте, Инстаграм), видеохостингийн сувагт эсвэл хайлтын органик үр дүнгийн хэсэгт Фораяз эсвэл FORISE гэдэг үгийг эсвэл Фораяз (FORISE) албан ёсны нэрний өөр бусад авиа зүйн дуураймлыг ашиглахыг хориглоно.

Авиа зүйн дуураймал гэдэгт, оригинал нэртэй төстэй сонсогдох ба / эсвэл төстэй бичигдэх үсэг, авиа, тоотой ажиллах замаар (нэрийн нэг буюу хэд хэдэн үсэг ба / эсвэл тоог солих, нэмэх ба / эсвэл хасах) брэндийн нэрийг олшруулахыг хэлнэ.

Тухайн сайт нь (нийгмийн сүлжээний хуудас эсвэл блог нь) компанийн албан ёсны нөөц биш гэдгийг нэрэнд нь тодорхой заасан тохиолдолд, Фораяз эсвэл FORISE гэдэг үгийг веб-нөөц, блог, аккаунт, бүлгийн нэрэнд ашиглаж болно. Жишээлбэл: "Форайз Кавказын Манлайлагчид".

7.4. FORISE-ийн Зөвлөхийн веб-нөөцөд тавигдах шаардлага.

 • Аливаа вэб нөөцийн (вэбсайт, блог, нийгмийн сүлжээн дэх хуудас эсвэл бүлэг) гарчиг нь (эхний) хуудсан дээрээ эсвэл зар сурталчилгааны компанит ажилд тухайн сайтын эзэн нь FORISE-ийн Зөвлөх гэдгийг илтгэн харуулсан, илт мэдэгдэхүйц мэдээлэлтэй байх ёстой. Вэб нөөцийн хуудсан дээр FORISE лого эсвэл барааны тэмдгийг ашиглахдаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл нь компанийн бэлгэдэлтэй ойр байх ёстой.
 • FORISE зөвлөхийн холбоо барих хаягууд (хамгийн багадаа овог, нэр, имэйл хаяг, утасны дугаар) нь сайтын зочдод хүртээмжтэй байх ёстой. Хэрэв FORISE-ийн Зөвлөхийн вэбсайт дээр бүртгүүлэх сонголт байгаа бол, вэбсайтын энэ хэсэгт бүртгэл хийхдээ Компани өөрөө биш харин FORISE зөвлөх бүртгэлийг эхлүүлж байна гэсэн мэдээлэл байх ёстой (жишээ нь: "Манлайлагчийн багт бүртгүүлэх." эсвэл "Мөрөөдөл рүү урагшаа!").

Энэ хэсгийн дүрмүүд нь FORISE-ийн үйл ажиллагаатай холбоогүй, FORISE-ийн зөвлөхүүдийн хувийн хуудас, блог, вэбсайтад үйлчлэхгүй болно.

7.5. FORISE-ийн Зөвлөхүүд өөрсдийн вэбсайтыг бүтээхдээ, зочдыг төөрөгдүүлэхгүйн тулд FORISE-ийн албан ёсны вэбсайтын дизайныг ямар ч байдлаар хуулбарлах эрхгүй. FORISE-ийн албан ёсны интернет эх сурвалжаас, тухайлбал: вэбсайт, нийгмийн сүлжээн дэх бүлэг, видеохостингийн суваг зэргээс материалыг хуулж авахдаа материалын эх сурвалжтай холбоосыг заавал оруулах шаардлагатай.

7.6. Холбогдох хууль тогтоомжинд харшлахгүй бол, FORISE-ийн зөвлөхүүд өөрийн нэрийн өмнөөс FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг худалдах, үзүүлэх, үзэсгэлэн гаргах эрхтэй. FORISE-ийн зөвлөхүүд эдгээр үйл ажиллагааг хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжинд харшлахгүй интернет платформ дээр хийж болно, ингэхдээ бүтээгдэхүүнийг FORISE-ийн хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтаас дор хаяж 10% (арван хувь)-иар өндөр үнээр зарна. Энэ дүрэм нь Зөвлөх өөрийн вэб нөөц (вэбсайт, блог, нийгмийн сүлжээн дэх хуудас гэх мэт) дээр борлуулахад бас хамаарна.

FORISE-ийн зөвлөхүүд нь, хөнгөлөлттэй борлуулалт санал болгодог вэб нөөц дээр, жишээ нь: онлайн дэлгүүр, зах (OZON гэх мэт), дуудлага худалдаа (EBAY гэх мэт), купон санал болгодог вэбсайтуудад (Biglion гэх мэт), зарлалын үнэгүй тавцан (Avito гэх мэт), гар утасны үйлдлийн системийн аппликейшн дээр FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг худалдах, үзүүлэх, танилцуулах эрхгүй. Бүтээгдэхүүнийг FORISE-ийн хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтаас дор хаяж 10% (арван хувь)-иар өндөр үнээр зарсан тохиолдолд, дурьдсан вэб нөөц дээр бүтээгдэхүүнийг борлуулах, үзүүлэх, танилцуулахыг зөвшөөрнө.

7.7. Бүтээгдэхүүнийг онлайнаар санал болгох үндсэн бөгөөд баталгаатай арга бол, FORISE-ийн албан ёсны вэбсайт дээр байршуулсан FORISE-ийн зөвлөхийн лавлах ишлэлийг ашиглах явдал юм. FORISE-ийн Зөвлөх нь өөрийн вэб нөөц дээрх лавлах линкийг ашиглаж болно. FORISE-ийн зөвлөх нь өөрийн вэб нөөц дээр хүссэн боловсруулалтын талаар мэдээлэл цуглуулж (юуны өмнө бүлгийн) болно.

7.8. "Онлайн дэлгүүр" гэдэг ойлголтыг, зөвхөн тухайн хувилбарыг ашиглах боломжтой, FORISE-ийн зөвлөхийн лавлах линктэй ажиллах тохиолдолд ашиглах боломжтой. Бусад бүх тохиолдолд Зөвлөхүүдэд, өөрийн вэб нөөц дээр "онлайн дэлгүүр" гэдэг нэр томъёог ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

7.9. FORISE-ийн нэр төрөлд дурьдагдаагүй гадны бүтээгдэхүүний дэргэд, FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг FORISE-ийн зөвлөхүүдийн хувийн вэбсайтуудад үзүүлэх зорилгоор байршуулахыг эсвэл санал болгохыг хориглоно.

7.10. FORISE нь өөрийн Зөвлөхүүддээ дараахийг ашиглахыг зөвшөөрнө:

 • FORISE-ийн албан ёсны сайтад хэвлэгдсэн, “Хуваалцах”, “Татаж авах” функцитай бүх зураг;
 • FORISE-ийн албан ёсны вэбсайт болон FORISE-ийн каталогт нийтлэгдсэн бусад зургуудыг ашигласан зургийн доор FORISE-ийн вэбсайт дээрх зургийн эх сурвалжийг заавал зааж өгнө.

FORISE нь Зөвлөхүүддээ дараах зүйлийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй:

 • Тухайн мөчид FORISE-ийн албан ёсны вэбсайт дээр хэвлэгдээгүй байгаа каталог, товхимол болон бусад хэвлэмэл хэвлэлүүдийн зургууд.

FORISE-ийн ашигласан материалууд өндөр чанартай байх ёстой.

Дээр дурьдсан объектуудыг ашиглах дүрмийг зөрчсөнтэй холбогдуулан FORISE-д гаргасан аливаа гуравдагч этгээдийн нэхэмжлэл, шаардлагыг FORISE-ийн Зөвлөх рүү шилжүүлэх бөгөөд FORISE-ийн Зөвлөх нь түүнийг өөрийн зардлаар бие даан шийдвэрлэх үүрэгтэй.

7.11. FORISE-ийн логог зөвхөн Компанийн албан ёсны хуудсан дээр ашиглаж буй форматаар ашиглах боломжтой бөгөөд хуудасны толгой, хөл хэсэгт л ашиглах боломжтой. Логоны ямарваа өөрчлөлтийг, түүний дотор анимаци хийн өөрчлөхийг хориглоно.

7.12. FORISE нь блог, нийгмийн сүлжээ зэрэг нөөцөд FORISE-ийн Зөвлөхүүд байхыг дэмждэг. FORISE-ийн зөвлөхүүд нь, бүтээгдэхүүний мэдээллийн үнэн зөв байдлын тухай 5, 6-р хэсгийн шаардлагыг харгалзан, FORISE бүтээгдэхүүний талаарх санал хүсэлт сэтгэгдлээ нийтэлж болно.

8. ИНТЕРНЕТЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ

8.1. FORISE-ийн Бизнесийн Дүрэмд заасан онлайн орчинд баримтлах ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдсөн тохиолдолд, FORISE-ийн зөвлөхүүд нь Интернетэд өөрийн вэб нөөцөө бие даан нэвтрүүлэх боломжтой.

Контекст зар сурталчилгаанд (жишээлбэл: Google Adwords үйлчилгээг ашигласан тохиолдолд):

 • FORISE-ийн бие даасан зөвлөх үүнийг бүтээсэн гэдгийг харуулсан байх ёстой;
 • Гарчиг нь, зар сурталчилгааг FORISE албан ёсоор нийтэлсэн гэж төөрөгдүүлэх ёсгүй.
   

8.2. FORISE-ийн зөвлөх нь түлхүүр үгээр "FORISE" эсвэл "Форайз" гэдэг үгийг ашиглахыг, энэ үгсийг ашигласан ямарваа холбоо үг, Фораяз (FORISE) брэндийн нэрийн өөр бусад ямарваа авиа зүйн дуураймлыг ашиглахыг хориглоно.

Үүнээс гадна өөрийн вэб нөөцөө нэвтрүүлэхэд нь FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд дараах зүйлийг хориглоно:

 • Цахим шуудангаар түгээх эсвэл татах өөр бусад ямарваа тоон ба тоон бус аргыг ашиглан бүртгэгдсэн байгаа FORISE-ийн Зөвлөхүүдийг зорилготойгоор татах;
 • Сэдэвчилсэн бус форумд автоматаар пост оруулах, өөрөөр хэлвэл спам мессеж илгээх эсвэл хэрэглэгчдийг нийгмийн сүлжээний бүлэгт / хуудсанд нэмэх гэх мэт автомат үйлдэл хийдэг программ буюу бот ашиглах;
 • Бизнес, бүтээгдэхүүнийг ил эсвэл далд санал болгодог арилжааны шинж чанартай бичлэгүүдийг өөр бусад сэдэвтэй форумд, нийгмийн сүлжээний хувийн хуудас, сайт болон албан байгууллага, хувь хүмүүсийн бичсэн сэтгэгдэлд зөвшөөрөлгүйгээр оруулах;
 • Шагнал урамшууллын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ба / эсвэл FORISE-с зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тохиолдолд,  FORISE зөвлөх нь FORISE-ийн бүтээгдэхүүн, бизнесийг нэвтрүүлдэг нийгмийн сүлжээний аккаунтад, цахим шуудан болон бусад тоон болон тоон бус сувгаар сургалтын, буяны болон бусад хэлбэрээр FORISE-ийн Зөвлөхүүдэд гуравдагч талын бараа, үйлчилгээг сурталчлах;
 • FORISE-ийн Зөвлөхүүдийг татан оролцуулж ашиг олох зорилготой төлбөртэй сургалт, вебинар зохион байгуулах;
 • FORISE-ийн зөвлөх нь түлхүүр үгээр "FORISE" эсвэл "Форайз" гэдэг үгийг ашиглахыг, энэ үгсийг ашигласан ямарваа холбоо үг, Форайз (FORISE) брэндийн нэрийн өөр бусад ямарваа авиа зүйн дуураймлыг ашигласан зар сурталчилгааны кампанит ажилд худалдан авалт хийх.

9. ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС

9.1. Зөвлөхүүд нь FORISE-ийн албан ёсны эрхтэй улс орнуудад дараах Дүрэм, нөхцлийг дагаж мөрдөх замаар FORISE-ийн бизнес эрхлэх эрхтэй.

Зөвлөх нь FORISE-ийн албан ёсны эрхтэй улс орнуудад бизнес эрхлэх хүсэлтэй байгаагаа урьдчилан мэдэгдэж, тухайн улс оронд бүтээгдэхүүнээ сурталчлах зөвшөөрлийг FORISE-с авах ёстой.

9.2. Зөвлөх нь бизнес эрхлэх улсынхаа хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай бүх зөвшөөрөл, лицензийг авч, хүчинтэй байлгах үүрэг хүлээнэ. Зөвлөх нь бизнес эрхлэх  улсынхаа хууль тогтоомжийг чандлан сахих үүрэгтэй. Энэ бүлгийн нөхцлийг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд FORISE нь Зөвлөхийн бүртгэлийг түдгэлзүүлэх эсвэл цуцлах эрхтэй байна.

10. ОЮУНЫ ӨМЧ

10.1. FORISE -ийн үйл ажиллагаандаа ашигладаг оюуны өмчийн объектуудтай андуурагдан төөрөгдөл үүсгэхүйц төстэй барааны тэмдэг (үйлчилгээний тэмдэг), арилжааны тэмдэг, лого, компанийн нэр болон бусад ижил төстэй оюуны өмчийн объектуудыг Зөвлөх нь өөрийн нэрийн өмнөөс, түүнчлэн өөрийн хамаатан садан, найз нөхөд, холбоотой бусад хүмүүсийн нэрийн өмнөөс бүртгүүлэхгүй байх үүрэгтэй. Энэ зүйлийн шаардлагыг зөрчин Зөвлөхийн нэр дээр бүртгэгдсэн барааны тэмдэг болон оюуны өмчийн бусад объектуудыг, зөвшөөрөгдсөн доод үнээр шилжүүлэх эсвэл үнэ төлбөргүй шилжүүлэхийг FORISE шаардах эрхтэй.

10.2. FORISE ба / эсвэл гуравдагч этгээдэд хамаарах оюуны өмчийн бүх объект хуулиар хамгаалагдсан болно. Оюуны өмчийг зөвхөн эрх эзэмшигчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр ашиглах боломжтой. Эрх эзэмшигчийн зохих ёсны зөвшөөрөл авалгүйгээр оюуны өмчийг ашиглавал, захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээс гадна эрх эзэмшигчид учирсан алдагдлыг (хохирлыг) нөхөн төлүүлэхэд хүргэж болзошгүй.

10.3. FORISE нь Зөвлөхүүддээ FORISE-ийн бизнесийг эрхлэх явцдаа FORISE-ийн эзэмшдэг оюуны өмчийн зарим нэг объектуудыг (лого (арилжааны тэмдэг), барааны тэмдэг, аудио-дүрсэн бүтээл, гэрэл зураг гэх мэт) ашиглах боломжийг олгохоос гадна, тухайн объект болгоны хувьд Зөвлөхүүдийн ашиглах нөхцөл, журмыг тодорхойлно. Зөвлөх нь FORISE-с гарган өгсөн оюуны өмчийн объектуудыг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөх (боловсруулах) эрхгүй.

10.4. Хувиараа бизнес эрхлэгчээр бүртгүүлсэн Зөвлөх нь FORISE-с шууд худалдаж авсан бүтээгдэхүүнээ түгээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахдаа FORISE -ийн барааны тэмдгийг ашиглах зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

10.5. Хэрвээ Зөвлөх нь оюуны өмчийг ашиглах нь хууль ёсны эсэхэд, эсвэл түүнийг ашиглах тодорхой аргуудад эргэлзэж байвал, тэрээр FORISE-ийн оффистой холбоо барьж эсвэл имэйлээр хүсэлт илгээж зөвлөгөө авах шаардлагатай.

10.6. FORISE-ийн эзэмшдэг оюуны өмчийг ашиглах дүрмийг зөрчсөн нь Зөвлөхийн бүртгэлийг түдгэлзүүлэх эсвэл бүртгэлийг цуцлахад хүргэж болзошгүй юм. FORISE эсвэл эрх эзэмшигч гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийг ашиглах дүрмийг зөрчсөн бол, тухайн үйл ажиллагааны төлөө, үүнээс гадна үйл ажиллагаа явуулж буй улсын хууль тогтоомжийн дагуу иргэний, захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээхэд хүргэж болно.

11. НУУЦ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ

11.1. Тухайн материал, ашиглах зөвлөмж нь нууцлалын шинж чанартай гэдгийг заасан мэдэгдэлтэй бол, Зөвлөхүүд гарган өгсөн мэдээлэл, материалын нууцлалыг хадгалах үүрэг хүлээнэ.

11.2. Өгөгдсөн мэдээлэл, материалыг гуравдагч этгээдэд танилцуулах, дамжуулах зорилготой гэж FORISE-с тусгайлан заагаагүй бол, Зөвлөхүүд өөрсдөд нь гарган өгсөн мэдээлэл, материалыг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй. Нууц мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулахыг хуулинд шууд заагаагүй бол, FORISE-ийн бичгээр өгсөн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр нууц мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулж болохгүй. Нууц мэдээлэл агуулсан мэдээлэл, материалыг гарган өгөх шаардлагыг хүлээн авсан Зөвлөх нь, тухайн хүсэлтийг хүлээн авснаа FORISE-д нэн даруй мэдэгдэж, гарган өгөх мэдээлэл, материалын хэмжээ, мөн чанарын талаар FORISE-тэй зөвлөлдөх ёстой.

11.3. Зөвлөх нь FORISE-тэй хамтран ажиллах явцдаа, бизнес эрхлэхтэй холбоотойгоор бүртгүүлэх, гэрээ байгуулах, шагнал урамшуулал авах зэрэгт шаардлагатай зарим хувийн мэдээллээ гаргаж өгнө. Зарим тохиолдолд Компани нь, Зөвлөхөөс өгсөн нэр, утасны дугаар, имэйл хаяг, оршин суугаа бүс нутаг зэрэг хувийн мэдээлэл агуулсан байж болзошгүй зарим өгөгдлийг гуравдагч этгээдэд, тухайлбал: боломжит болон бүртгэлтэй FORISE-ийн Зөвлөхөд бүртгүүлэхэд нь туслах, компанийн бүтээгдэхүүнтэй танилцах, Спонсорыг сонгох болон бусад ижил төстэй зорилгоор хүртээмжтэй болгож болно. Зөвлөх нь энэ дүрмийг хүлээн зөвшөөрснөөр, өөрийн өгсөн өгөгдлийг дээрх байдлаар ашиглахыг зөвшөөрч байгааг илэрхийлж байгаа бөгөөд, хэрвээ Зөвлөх өөрийн өгөгдлийг дээрх байдлаар ашиглахыг хүсэхгүй байгаа бол, хүсэхгүй байгаагаа өөрийн боломжит ямар ч хэлбэрээр мэдэгдэх ёстой: утсаар, цахим шуудангаар, FORISE-ийн оффистой биечлэн холбоо барих замаар.

11.4. Зөвлөх нь, FORISE-ийн бизнес эрхлэхдээ, боломжит болон бүртгүүлсэн Зөвлөхүүдийн ба бусад хүмүүсийн хувийн мэдээлэлд нэвтрэх боломжтой болно. Гуравдагч этгээдээс тогтоосон зорилгод (FORISE-т Зөвлөхийн хувьд бүртгүүлэх, FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл авах) шаардлагатай хувийн мэдээллийг олж авахаар хязгаарлагдахыг Зөвлөхөд зөвлөж байна. Зөвлөх нь хадгалах, боловсруулах зөвшөөрлийг хувийн мэдээллийн субьектаас авах үүрэг хүлээх бөгөөд, үйл ажиллагаа явуулж буй улсынхаа хууль тогтоомжинд заасан журмын дагуу түүнд өгөгдсөн хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана. Эдгээр дүрмүүдэд заасан нууцлалын шаардлагыг зөрчвөл, Зөвлөх нь FORISE дахь бүртгэлээ цуцлуулах, үйл ажиллагаа явуулж буй улсынхаа хууль тогтоомжинд заасан бусад хариуцлагын арга хэмжээг хүлээхэд хүрч болзошгүй. Хувийн мэдээллийг хамгаалах шаардлагыг зөрчих, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн хувийн мэдээллийг тэдний зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах, гарган өгснөөс өөр бусад зориулалтаар ашиглах нь Зөвлөхийг захиргааны хариуцлага, үйл ажиллагаа явуулж буй улс орныхоо хууль тогтоомжинд заасан бусад хариуцлагыг хүлээхэд хүргэж болзошгүй.

12. ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ӨРГӨДЛИЙГ АВЧ ҮЗЭХ

12.1. Ямарваа асуудлаар, түүний дотор эдгээр дүрмийг дагаж мөрдөөгүйтэй холбоотой гомдол гаргасан тохиолдолд, FORISE нь Зөвлөхүүдийн өргөдлийг хүлээн авсан гэдгийг боломжит бүх хэлбэрээр баталгаажуулна. Компанийн имэйл хаяг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Холбоо барих хэсгээс авах боломжтой. Зөвлөхийн өргөдлийг Чанарын удирдлага, шаардлагатай бол FORISE-ийн бусад алба, хэлтэс, мэргэжилтэнүүдийг оролцуулан авч үзнэ.

12.2. FORISE нь Зөвлөхүүдээс ирсэн өргөдлийг ажлын 5 (таван) хоногт багтаан авч үзэх бөгөөд хэрвээ өргөдөлд дурьдсан нөхцөл байдал, баримтыг нэмэлтээр судлах шаардлагатай болвол, өргөдлийн тодорхой ангилалд FORISE-ийн Бизнесийн дүрмээр өөр хугацаа тогтоогоогүй бол, хуанлийн 30 (гучин) хоногийн дотор авч хэлэлцэнэ.

12.3. Өргөдлийг хэлэлцэх явцад FORISE нь Зөвлөхүүд болон гуравдагч этгээдээс нэмэлт мэдээлэл, материалыг шаардаж болно. FORISE нь өргөдлийг авч үзсэний үр дүнг өргөдөлд заасан эсвэл FORISE-д бүртгүүлэхдээ заасан хаягаар эсвэл имэйлээр Зөвлөхөд мэдэгдэнэ.

12.4. FORISE-ийн ажилтнуудаас бүрдсэн FORISE-ийн Ёс зүйн хороо нь байнгын үйл ажиллагаатай бөгөөд, Зөвлөхүүдийн гомдлыг шалгасны үндсэн дээр шийдвэр гаргах ба эдгээр дүрмийг дагаж мөрдөөгүй, Ёс зүйн дүрмийн заалт, FORISE-ийн баримт бичигт тусгагдсан Зөвлөхүүдийн заавал дагаж мөрдөх ёстой бусад дүрмийн зөрчлийг авч үзнэ. FORISE-ийн Ёс зүйн хороо нь хоёр Зөвлөхийн хооронд үүссэн маргааныг, мөн FORISE бизнесийг эрхлэхтэй холбоотойгоор үүссэн Зөвлөх ба FORISE хоорондын маргаан, түүнчлэн FORISE ба Зөвлөхийн хамтын ажиллагааны явцад үүссэн бусад асуудлыг авч үзнэ.

13. НЭР ТОМЬЁО БА ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

FORISE Бизнес

FORISE бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн, зохист хоол тэжээл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, үнэртэн, ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн, амь насны даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, сурталчлахад суурилагдсан бизнес юм. Эдгээр бүтээгдэхүүний түгээлтийг сүлжээний бүтцээр хийдэг бөгөөд сүлжээний бүтэц нь Зөвлөхүүдээс (К) бүрдэнэ.

FORISE-ийн Зөвлөхийн Бизнес

Зөвлөхүүдийн өөрийн сүлжээг бий болгох, хадгалах, FORISE-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын түвшинг бий болгох, хадгалах.

FORISE-ийн Баримт Бичгүүд

FORISE ба Зөвлөх хоорондын, Зөвлөхүүд хоорондын харилцааг зохицуулдаг FORISE-ийн бодлого, журмууд, тэдгээрийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг FORISE-ийн вэбсайт дээрээс үзэх боломжтойгоос гадна, баримт бичгийн хувьд FORISE-ээс тодорхойлсон бусад хэлбэрээр, тухайлбал: ганцаарчилсан  нэвтрэлтээр танилцах боломж бүхий аргаар үзэх боломжтой.

Оюуны өмч

Барааны тэмдэг (үйлчилгээний тэмдэг), компанийн нэр, лого, худалдааны тэмдэг, патент, үйлдвэрлэлийн загвар, ашигтай загвар, видео болон гэрэл зургийн дүрс, шинжлэх ухаан, уран зохиол, урлагийн бүтээл, ноу-хау, худалдаа, үйлдвэрлэлийн нууц, хууль тогтоомж блоон бизнесийн ёс зүйн дагуу хувь хүн ба / эсвэл хуулийн этгээдийн оюуны өмч гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад объектууд.

Шагнал урамшууллын төлөвлөгөө

FORISE Зөвлөхүүдийн бий болгосон барааны эргэлтийн зуучлалын шагнал урамшууллыг тооцоолох систем.

Зөвлөмжийн систем

Нэгдсэн дотоод бүртгэлтэй, бүх ангиллын худалдан авагчдад болон улс орны бүх бүс нутгуудад бүтээгдэхүүний нэгдсэн үнэтэй, Харилцагчдад үйлчлэх төвүүдийн сүлжээ (ХҮТ) болон Захиалга олгох цэгүүдийн сүлжээтэй (ПВЗ), Зөвлөхийн хувийн кабинеттай корпорацын вэбсайт ба бүтээгдэхүүний онлайн захиалгад суурилсан FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах системтэй.

Зөвлөх (К)

Насанд хүрсэн, FORISE-д бүртгүүлсэн, хувийн (гэр бүлийн) хэрэглээнд зориулан бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг, зөвлөмж ба шинэ Зөвлөхүүдийг татах системийг ашиглан FORISE-ийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах үйл ажиллагаа явуулж буй ямарваа хувь хүн байна. FORISE-д Зөвлөхийн хүчин төгөлдөр бүртгэлгүй бөгөөд арьс өнгө, хүйс, шашин шүтлэгийн хувьд ямар ч хязгаарлалтгүй, аливаа улсын хууль ёсны чадвартай иргэн FORISE зөвлөх болж болно. Зөвлөх нь FORISE сүлжээний бүтцийн гишүүн (стандарт бүртгэлд хамрагдсан) бөгөөд Нөхөн олговрын төлөвлөгөөнд оролцоно.

Зөвлөх нь хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн дагуу FORISE-тай хувиараа бизнес эрхлэгчийн хувьд хамтран ажиллах боломжтой.

Шинэ хүн 

Идэвхжүүлсэн мөчөөс (анхны худалдан авалт хийсэн мөч) эхлээд идэвхжүүлсэн сарын сүүлийн өдрийн 23:59 цаг хүртэлх Зөвлөхийн статус.

Спонсор

Зөвлөмжийн системийн тусламжтайгаар өөрийн сүлжээний бүтцэд бусад зөвлөхүүдийг шууд татсан Зөвлөх.

Бүтцийн манлайлагч

Зөвлөмжийн системийг ашиглан Зөвлөхүүдийн бүтцийг зохион байгуулж буй Зөвлөх.

Бизнес оноо (БО)

FORISE-ийн бүтээгдэхүүний үнийн дотоод хэмжигдэхүүн (түүнтэй тэнцэх). Бүтээгдэхүүн бүр өөрийн гэсэн онооны үнэтэй байдаг.

Шагнал урамшууллын оноо (ШУО)

Зөвлөхүүдийн шагнал урамшууллын дотоод хэмжүүр (түүнтэй тэнцэх).

FORISE данс

Зөвлөхийн урамшууллын виртуал данс. Урамшуулал тооцох, олгох зориулалттай. Энэ дансны урамшууллаар ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ болон онлайн дэлгүүрт хийсэн худалдан авалтын төлбөрийг хийх ба / эсвэл тодорхой дүрмийн дагуу Зөвлөхөд төлөх боломжтой байдаг.

Шугам, үе, түвшин

Тухайн бүтцийн Манлайлагчийн хувьд Зөвлөх хэрхэн байрлаж байгааг тодорхойлсон үгс. Манлайлагчаас гүн рүү дээшлэх дарааллаар хэмжигддэг.

Хувийн хэмжээ (ХХ)

Тооцоот сард Зөвлөхийн хийсэн худалдан авалтын нийлбэр.

Сүлжээний  хэмжээ (СХ)

Бүтцийн Манлайлагчийн Хувийн Хэмжээ (ХХ)-г оруулалгүйгээр, бүтцийн эхний таван үеийн Зөвлөхүүдийн Хувийн ба Багийн Хэмжээний нийлбэр.

Байгууллагын хэмжээ (БХ)

Бүтцийн бүх Зөвлөхүүдийн Хувийн ба Багийн Хэмжээний нийлбэр, түүний дотор бүтцийн Манлайлагчийн Хувийн Хэмжээ (ХХ).

Хажуугийн хэмжээ (ХаХ)

Эхний шугамын хамгийн том ОО-с бусад, эхний шугамын Зөвлөхүүдийн ОО-ийн нийлбэр.

Сүлжээний идэвхи (Идэвхи)

ХХ-г 300 БХ ба түүнээс ихээр биелүүлэх.

Идэвхитэй (ажиллаж байгаа) Зөвлөх

Тухайн төлбөр тооцооны сард сүлжээний идэвхит байдлын шаардлагыг биелүүлсэн Зөвлөх. Сүлжээний идэвхит байдлын шаардлагыг төлбөр тооцооны тухайн сард хангаагүй тохиолдолд Зөвлөхийг тухайн тооцооны сард идэвхгүйд тооцно, урамшуулал олгохүй, одоогийн мэргэшил – гарааны (Зөвлөх) байна.

Шахалт

Бүтцийн Зөвлөхүүдэд идэвхтэй байдлын шаардлагыг биелүүлсний төлөө олгох урамшууллын тооцоо, мэргэшлийн шаардлагын биелүүлэлтийн тооцоо. Өөрөөр хэлвэл, хэрвээ бүтцийн Зөвлөх идэвхтэй байдлын шаардлагыг хангаагүй бол, урамшуулал тооцох, түүний Спонсорын мэргэшлийн шаардлагын биелүүлэлтийг тооцох зорилгоор  доорх Зөвлөхүүдийг нэг шат ахиулдаг.

Мэргэшил (мэргэшлийн түвшин, зэрэглэл)

Зөвлөхийн мэргэшил гэдэг нь FORISE-ийн шагнал урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлогдсон Зөвлөхийн зэрэг бөгөөд түүний дагуу Зөвлөхөд давуу эрх, хөнгөлөлт олгогдоно. Мэргэшлийн түвшин нь, FORISE-ийн эргэлтэнд Манлайлагчийн оруулсан хувь нэмрийг тодорхойлдог. Цол өндөр байх тусам илүү их урамшуулал, давуу эрхтэй болох боломжтой. Цолыг эхний болон дараагийн саруудад нээлттэй гэж үздэг бөгөөд мэргэшлийн шаардлагыг хангасан сүүлийн сарын эцэст хаалттай гэж үзнэ.

Зөвлөхийн бүртгэл (Бүртгэл)

Хувийн дугаар, бүтцэд байршилтай Зөвлөхийн статус олгох. Энэ нь нэгэн зэрэг болон хугацааны зөрүүтэй гүйцэтгэгдэж болох хоёр үйлдэл (алхам)-ээс бүрдэнэ. Эхний алхам бол, бүртгүүлэх хуудсыг ХҮТ-д биечлэн эсвэл вэбсайт дээр зайнаас бөглөх явдал юм. Хоёр дахь алхам бол идэвхжүүлэх. Идэвхжүүлэх нь 0 БО-оос илүү бүтээгдэхүүний анхны (бүртгэлийн) худалдан авалт юм. Энэ хоёр алхмыг хийсний дараа бүртгэл дууссанд тооцогдоно. Бүртгэлийн огноо гэж түүнийг хийж дуусгасан огноог, өөрөөр хэлвэл идэвхжүүлсэн (бүртгэлийн худалдан авалт хийсэн) огноог хэлнэ. Бүртгэлийг Зөвлөх биечлэн ба / эсвэл Спонсорын тусламжтайгаар хийдэг. Зөвлөхийн оролцоогүй ба / эсвэл мэдлэггүй хийсэн бүртгэлийг хүчингүйд тооцох бөгөөд хэрвээ бүртгэл хийсэн бол цуцлах болно.

Анхны (бүртгэлийн) худалдан авалт

Шинэ Зөвлөхийн хийсэн 0 БО-оос их хэмжээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авалт.

Ёс зүйн хороо

Зөвлөхүүдийн гаргасан бүх маргаан, гомдол, бизнесээ худалдах, хуваах, нэгтгэх асуудал, Зөвлөхүүдийн ёс зүй, зан байдлын асуудал, эдгээр дүрмүүдийг, Ёс зүйн дүрмийг зөрчсөнтэй холбоотой нөхцөл байдлыг FORISE-ийн ёс зүйн хороо авч хэлэлцэх ба Ёс зүйн хороотой цахим шуудангаар, утсаар эсвэл онлайнаар холбогдож болно. Хорооны шийдвэрийг маргааны бүх Талууд эсвэл үүссэн нөхцөл байдлын бүх оролцогчид заавал дагаж мөрдөх ёстой.

Баталгаажуулах код

Нууц үгээ оруулна уу


Бүртгэлийг баталгаажуулах

Подтверждение наставника

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались!

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ ҮҮ

Оценка успешно отправлена

Нэвтрэх

Введите код, полученный в Telegram

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх

Баталгаажуулах код

Введите новый пароль

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх амжилттай болсон

Захидал амжилттай илгээгдсэн

Бидэнд асуулттай хандана уу!

Эсрэг дуудлага

* тэмдэглэсэн талбаруудыг бөглөх шаардлагатай

Нажмите на кнопку «Заказать звонок», вы соглашаетесь с Хувийн мэдээлэл боловсруулах дүрмийг зөвшөөрнө

Опрос о качестве обслуживания

Амжилт!

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Таны суурин газар

Бүтээгдэхүүний бэлэн байдал

Хотите стать Консультантом?

Захиалга цуцлах

Захиалгын төлбөр

Уведомить о наличии продукта

Бэлэн бараа байхгүй

Отправка ссылки на оплату

Захиалга хүлээн авч байна